کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
559 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf زبان C

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

توابع در زبانبه هر زیربرنامه، یک تابع گفته می شود. یک تابع، تکه برنامه ای است آه داده یا داده هایی را C در زبانهر برنامه از یک ،C بعنوان ورودی دریافت، و داده یا داده هایی را بعنوان خروجی باز می گرداند. در زباننامیده گردد و برنامه از این تابع شروع خواهد main یا […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
37 صفحه
نمایش
503 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Physicians’ Insurance Limits and Malpractice Payments

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

Although tort liability is supposed to encourage health care providers to reduce the riskof patient injuries, medical malpractice insurance is thought to dampen this deterrenteffect by insulating physicians from the costs of claims. The degree to whichmalpractice insurance protects physicians from these costs has never been quantified,however, and the oft-heard claim that every physician is […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
570 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
388 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Biomedical Digital Libraries

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

AM.Closely related to this effort is our aim to establish a modern library center on Complementary Medicine whichoffers the complete spectrum of a modern digital library including a document delivery-service for physicians,therapists, scientists and researchers.BackgroundThe term ’Complementary and Alternative Medicine (CAM)’ covers a variety of approaches to medicaltheory and practice such as homeopathy, herbal medicine, […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
484 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf خاک – نفوذ استاندارد (S.P.T)در مطالعات ژئوتکنیک

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده داروظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد.تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظرانمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
10 صفحه
نمایش
523 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf طرح اختلاط و بهینه سازی

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

خلاصهمحاسبه تغییرات اندازه سنگدانه ها در بتن بخش مهمی از طرح اختلاط است. در این مقاله به انواع مختلف منحنی هایایده آل ارائه شده و روشهای تحلیلی و روشهای عددی طرح اختلاط پیشنهاد شده است. طرح اختلاط برای محاسبهپارامترهای دانه بندی سنگدانه ها بکار می رود و روشهای بهینه سازی نیز برای انتخاب مناسب ترین […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
395 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
53 صفحه
نمایش
411 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf د ستور خطّ فارسی

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

خط چهرۀ مکتوب زبان است و همان گونه که زبان از مجموعۀ اصول و قواعدیپیروی م یکند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که « دستور زبان » به نامِنامیده ایم. « دستور خط » مجموع آن اصول و ضوابط راما خطّ فارسی، به موجبِ اصل پانزدهمِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی ایران،خطّ رسمی […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
521 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
22 صفحه
نمایش
472 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf برنامه نویسی شبکه و اینترنت در VB

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

کنید . قراردادی است برای برقراری ارتباط در شبکه : Protocol پروتکل مجموعه ای از پروتکلهای ارتباطی مرتبط بهم است که مکانیزمها و سرویسهای مورد نیاز جهت برقراری : TCP/IP مدلارتباط در اینترنت را مهیا می کنند . این مدل شامل ۴ لایه است : می Telnet و Pop ،Smtp ،Ftp ،Http شامل برنامه های […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
464 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

چکیده:در آغاز معرفی روشهای آماری بهبود و کنترل کیفیت بسیاری از مدیران ومتخصصین واحدهای صنعتیبراین عقیده بودند که اش کالات ونوسانات موجود در فرآیندهای تولید را تنها با روشهای مهندسی ومدرنکردن دستگاهها میتوان شناسائی، طبقه بندی وبرطرف نمود و به استفاده از روشهای آماری نیازی نیست . اما بهتدریج با اثر مثبت ابزارهای آماری در […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
715 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
37 صفحه
نمایش
491 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Technical and Management Tools in Dairy Production

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

AbstractOostra, H. H. 2004. TECHNICAL AND MANAGEMENT TOOLS IN DAIRYPRODUCTION. Improvements in automatic milking systems and detection of cows withdeviating behaviour. Doctoral thesis. ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-7010-2The introduction of Automatic Milking Systems (AMS) has created new aspects both in theplanning of dairy cowsheds due to the necessity of directing cow traffic, and in general cowmanagement.. […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار