خرید مقاله ابن سینا

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۱۴بدون نظر

ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا كه درمغرب زمين به ابن سينا ،معروف است .ازفيلسوفان بزرگي بشمارمي آيدكه جامع تمام علوم عصرخويش بود.شهرت ابن سينا به قدري است كه بيشترممالك شرقي قصددارندبراي افتخاربه گذشته علمي كشورخويش اورابه خودمنتسب نمايند.افغانستان .تركيه .تاجيكستان وعربها همگي ادعا دارندكه ابن سينا متعلق به آنها است .وهريك ازاين مدعيان نيزدليلي برانتساب خوددارندومداركي دال برايراني نبودن اوحال به شرح زندگي بوعلي سينا مي پردازيم تا ببينيم واقعاً وي اهل كدام كشوراست .ابوعلي فرزند عبدالله درده افشنه درنزديكي شهربخارا(درازبكستان امروزي )ازمادري اهل افشنه وپدري ازمهاجران بلخ (افغانستان امروزي )ساكن شهربخاراواقع درافغانستان امروزي به سال 370ق /980م پابه هستي نهاد.ابن سينا ازپنج سالگي تحصيل راآغازكردوقرآن نحووادبيات راآموخت ودر12سالگي شروع به يادگيري فقه كردوازهمان آغازتحصيل هوش سرشارواستعدادبي نظيراونمايان بوداز12سالگي درتحصيل طلب وفلسفه كوشيدودر16سالگي طبيبي حاذق گشت وآنچنان شدكه وي رابراي معالجه شاهزاده نوح بن منصورساماني دعوت كردند.ازهمان 15سالگي ياكمي اندكتربه علوم طبيعي ومابعدالطبيعه (هستن وخداشناسي علاقه داشت وساعتها درمضوعات مختلفي چون خدا.زمان .هستي فكرمي كردوسوالاتي برايش مطرح مي شد.ذهن انديشمند وي ازابتدادرحل مسايل رياضي ومنطق توانايي قابلي داشت كه اين توانمندي مخصوص نوابغ بودوي به گونه اي كه درتفهيم مطالب رياضي حاذق بودكه پس ازاندك مدتي براستادچيره گشت وخودبه تنهايي درحل مسايل كوشيددراين باره خودمي گويدهمين كه قواعدكمي منطق رافراگرفتم .ملتفت شدم كه ناتلي استادبوعليازدقايق آن علم مطلع نيست .بنابراين خودبه خواندن كتب معتبروشروحي كه برآنها نوشته اندمشغول شدم تا آن رابه خوبي آموختم وسپس به هندسه پرداختم وكتاب اُقليدس راشروع كردم وبعدازآنكه پنج شش قضيه آن راپيش ناتلي خواندم باقي كتاب راخودبخودحل كردم بعدازآن داخل علم هيات شدم وكتاب المُجسملي تاليف بطميوس راتامقدمات آن پيش ناتلي خواندم .همين كه به قسمت رياضي واشكال هندسي مربوط به علم فلك رسيدم ناتلي گفت آن راپيش خودبخوان ومطالب راحل كن وبه من نشان بده تاراه صحيح رابرايت بيان كنم .اصل مطلب اين بودكه ازآن كتاب سردرنمي آوردم وهمين كه من مسايل راحل مي كردم وبرايش بيان مي نمودم تازه مي فهميدكاركجاست .بوعلي در16سالگي شروع به تاليف كتاب مشهورخوددرطب به نام (قانون )نموده ودرهمان سن درتحصيل فلسفه وبخصوص مابعدالطبيعه نيزكوشيدوآنگونه كه خودنقل مي كندكتاب (مابعدالطبيعه )ارسطوراچهل بارخوانده ومتوجه نمي شودتا اينكه دربازاركتابفروشان ازكتاب فروش دوره گردي كتابي ازابونصرفارابي مي خردوقادربه فهم كتاب ارسطومي گردد.بوعلي بعدازآنكه توانست با معالجه شاهزاده ساماني دردرباردولتي راه يابد.ازپادشاه خواست كه به اواجازه استفاده ازكتاب خانه سلطنتي رابدهد.تا زماني كه دودمان ادب پرورواصيل ايران دوست ساماني برتخت حكومت تكيه زده بودندبوعلي درخراسان به سربرداما بوعلي همواره ازسلطان محمودغزنوي ترك مي ترسيدوازدست ماموران وي فراري بودوتا پايان عمربه حالت مخفي وپنهاني ازدست ماموران سلطان محمودزندگي مي كرد.وي درسال 405قصدداشت كه به نزدقابوس بن وشمگيردرطبرستان برسد.اما همين كه به طبرستان رسيدمطلع شدكه اين پادشاه ادب پرورزنداني گشته است وبه ناچاربه قزوين وازآنجا به همدان رفت مردم همدان اورابه عنوان طبيبي حاذقوماهرشناختند.بوعلي پس ازمعالجه شمس الدوله زمامداروحاكم همدان درسال 412ق به سمت عزارت منصوب شدوعلت نارضايتي لشكريان ازدولت عليه بوعلي كودتايي صورت گرفت وخانه وي به غارت رفت وبوعلي فراري شد.پس ازمرگ شمس الدوله بوعلي مدتي درقلعه فردجان زنداني شدوپس ازآن آزادگشت .
گروه
قیمت
2000 تومان
توضیح
12 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
119 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار