کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
12 صفحه
نمایش
273 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اصول مجلس شوراى اسلامى

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

اصل شصت و دوم     مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.     شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم     دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
256 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اشخاص حقیقى

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
226 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اشخاص حقوقى

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

    تابعیت شخص حقوقی    اقامتگاه شخص حقوقی    انواع اشخاص حقوقی    شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
31 صفحه
نمایش
244 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
56 صفحه
نمایش
342 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دادگاه عمومی جزائی دادگستری نیشابور

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

کلاسه پرونده: ۸۵/۱۰۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی دادگستری نیشابورشاکی: آقای ا-همشتکی عنهما: آقایان ۱- ر.ن    ۲- د.نموضوع: خیانت در امانتشاکی علیه مشتکی عنهما شکوائیه ای به اتهام: تبانی و خیانت در امانت تنظیم و تقدیم دادستان نموده و عنوان داشته که چندی قبل به انگیزه انجام معامله ای، اینجانب از سوی مشتکی عنهما دعوت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
29 صفحه
نمایش
191 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

کلاسه پرونده اجرایی: ۸۳/۱۱۰۶- ۲۵ اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابورکلاسه پرونده دادرسی: ۸۳/۳۹۰۸ ش ۹    خواهان: آقای م – نخوانده: آقای ع- خ        خواسته: مطالبه وجهخواهان آقای م-ن به نمایندگی از شهرداری نیشابور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۲۸۴۰۰۰۰ ریال به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده و در شعبه ۹ سابق تحت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
116 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اجرای احکام مدنی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

کلاسه پرونده اجرائی: ۲۵۷-۸۴ – ۲۵        اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابورکلاسه پرونده دادرسی: ۷۲۹/۸۳ شعبه ۱۰۱ جزائیخواهان: خانم م – هخواندگان: ۱- آقای م- ا     ۲- خانم ها ف-ا و س-۱خواسته: مطالبه سهم الارثخواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان بخواسته مطالبه سهم ارث از ماترک به دادگاه تقدیم نموده، دادگا جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ جزائی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
221 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

چکیده:تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
165 نمایش
اشتراک

خرید پروژه وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

دکتر مهدی شهیدی یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
211 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

سید محمد موسوی بجنوردی در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
259 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

نوشته دکتر سعید حکمت استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی کلیات درباره مسمومیت ها بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
203 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مسمومیت با اکسید کربن یا گاز زغال

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

از اجسادی که برای کالبدگشایی به پزشکی قانونی آورده می شوند می توان اجساد مسمومین با گاز زغال یا اکسید کربن را نام برد، اجساد کسانی که غالباً مظلومانه و بناحق در اثر غلفت و نادانی خود یا برخی اوقات بطور حادثی و بالاحییاد در اثر تنفس کردن گاز اکسیدکربن یا گاز زغال در گذشته […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
184 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزیرات

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزیراتدکتر رضا نوری قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده ۵ آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه […]
صفحه 4 از 21123456789101112...20...قبلی »

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار